ശബരിമല
ശബരിമല
Public Page
Page Name
ശബരിമലയില്‍ പരമ്പരാഗതമായി നടന്നു വരുന്ന ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കണമെന്നു പറയുന്നവര്‍ക്കും അത് പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നവര്‍ക്കും അവരവരുടെ വാദങ്ങള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ വിശദീകരിക്കുവാനും അതിനുള്ള തെളിവുകള്‍ നിരത്ത്തുവാനും ഉള്ള ഒരു വേദിയാണ് ഇത്.
POSTS
11
Followers
3
Criticdaily
Criticdaily
Criticdaily