1 Members
Public Group
1 Members
Public Group
4 Members
Public Group
1 Members
Public Group
Criticdaily
t
1 Members
Public Group
1 Members
Public Group
1 Members
Public Group
1 Members
Public Group
1 Members
Public Group
1 Members
Public Group
20 Members
Public Group
1 Members
Public Group
9 Members
Public Group
11 Members
Public Group
8 Members
Public Group
9 Members
Public Group
9 Members
Public Group
18 Members
Public Group
5 Members
Public Group
12 Members
Public Group

രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധരായ മലയാളികളുടെ നിത്യജീവിതത്തില്‍, മനുഷ്യന് ജീവവായുവെന്ന പോലെ, ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റാത്ത ഒരു ഘടകമാണ് രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍. അത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ ചിലരെങ്കിലും സ്വാര്‍ത്ഥതാല്‍പര്യം മുന്‍നിര്‍ത്തി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയില്‍ നല്ലൊരുഭാഗം രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍നിന്നും മാറിനില്‍ക്കുന്നത്.അരാഷ്ട്രീയം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അരോചകാവസ്ഥ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് വളരെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട്, പുതുതലമുറയെ അരാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കാതെ, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരും നേതാക്കന്മാരും അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തന മികവ് തെളിയിക്കുകയും ജീവിതംതന്നെ ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമായി നിലനിര്‍ത്തുകയും, അവര്‍ കേരളത്തിന്‍റെ ശബ്ദമായി മാറുകയും വേണം. A page to share voice of the common man from Kerala on social and political issues.

12 Members
Public Group
10 Members
Public Group
8 Members
Public Group
3 Members
Public Group
3 Members
Public Group
Criticdaily
Criticdaily
Criticdaily
